วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

องค์กรแห่งความภูมิใจของภาคใต้ (Southern Pride) ด้วยการเป็นผู้นำนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งสร้างคุณค่าสู่สังคม

วิสัยทัศน์ ปี 2563

องค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ และอันดับหนึ่งของภาคใต้

ค่านิยมองค์กร

 

B (Baansuay)

ความภาคภูมิใจของการเป็นพนักงานบ้านสวย ความเป็นพี่เป็นน้องเสมือนครอบครัวเดียวกัน

S (Synergy)

การสร้างพลังร่วมกัน พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบ้านสวย

G (Good People / Good Quality / Good Service)

การมุ่งหวังให้พนักงานเป็นคนดี (Good People) ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพสินค้า (Good Quality) และการบริการที่ดี (Good Service)

 

 

 

พันธกิจ 

Baansuay IR Customer Focus

ลูกค้า

พัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ สูงสุดแก่ลูกค้า

ผู้ถือหุ้น

ขยายการลงทุน สร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น

ชุมชน สังคม

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคม

คู่ค้า

ร่วมธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สร้างความสำเร็จและเติบโตร่วมกัน

พนักงาน

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน และความจงรักภักดีต่อองค์กรในระยะยาว

บ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศทาวน์เฮ้าส์