รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ปี 2559

รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Baansuay Chamber of Commerce Excellence

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 จากนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2559 (ภาคใต้) จัดโดย หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

Baansuay Reward

วันที่ 14 กันยายน 2559 นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้ารับมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2559 (ภาคใต้) จาก นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับภาคเอกชนที่นำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ เสริมสร้างค่านิยมทางจริยธรรมและบรรษัทภิบาลแก่ผู้ประกอบการ

ปี 2558

รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Baansuay Reward

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 จากนางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ เป็นธรรมและรับผิดชอบสังคม ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง

รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2558 (ภาคใต้) จัดโดย หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

Baansuay Reward

วันที่ 16 กันยายน 2558 นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2558 (ภาคใต้) จาก พลตำรวจเอกสถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับภาคเอกชนที่นำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ

ปี 2557

รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2557

Baansuay Reward

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2557 โดยนายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนในการรับมอบโล่รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2557 จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ในฐานะที่เป็นองค์กรที่บริหารจัดการองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ถือหุ้นและพนักงาน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเป็นเลิศขององค์กร

รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557 (ภาคใต้) จัดโดย หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

Baansuay Reward

วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557 (ภาคใต้) จาก นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับภาคเอกชนที่นำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ