นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

ปัจจุบัน ประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม ทั้งนี้ ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินธุรกิจ  บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน โดยดำเนินธุรกิจในแนวทางที่ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในทั้งกฎหมายไทย กฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ยอมรับในระดับสากล

บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นรักษามาตรฐานการ ป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ (คู่ค้า ผู้รับเหมา และลูกค้า) และชุมชนท้องถิ่น โดยมีการกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และมีการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน

ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ใช้กับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เคารพต่อสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง

สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว การศึกษา และสถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติ

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความสำคัญ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชุน

  1. การปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
  2. การสนับสนุน ส่งเสริม และเคารพสิทธิมนุษยชน
  3. การหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  4. การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ กำหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การสนับสนุน แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ , ผู้รับเหมา , ผู้ร่วมธุรกิจ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้

การตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ดำเนินกระบวนการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

การสื่อสารกับคู่ค้าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) พิจารณา และปรับปรุงนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งจรรยาบรรณคู่ค้า อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้ประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณฯ และสื่อสารกับคู่ค้าเพื่อให้รับทราบแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน และยังมีการวางแผนในการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเป็นประจำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าแผนงานและมาตรการป้องกันความเสี่ยงฯ มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

การจัดการข้อร้องเรียน

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) กำหนดช่องทางและกระบวนการรับเรื่องการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และผู้ถูกร้องเรียน ตลอดจนการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการพิจารณาบทลงโทษหากผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดจริงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ หลักสิทธิมนุษยชน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้ประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน