คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว กรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานกรรมการบริหาร
นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการบริหาร
นายไพบูลย์ หาญวนานนท์ กรรมการบริหาร
นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ กรรมการบริหาร
นายประทัศน์ โอภาสพงศ์ กรรมการบริหาร
นายณัฐศรุทธ์ เกิดศิลานนท์ กรรมการบริหาร
นายพานิชย์ กลับแก้ว กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพิริยะ ธานีรณานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายไพบูลย์ หาญวนานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายรณฤทธิ์  ฐิติสุริยารักษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายประทัศน์ โอภาสพงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายณัฐศรุทธ์ เกิดศิลานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพานิชย์ กลับแก้ว กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิริยะ ธานีรณานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา กรรมการธรรมาภิบาล
นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการธรรมาภิบาล

 ผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโส
นายประทัศน์ โอภาสพงศ์ ผู้อำนวยการสายโครงการพิเศษ
นายณัฐศรุทธ์ เกิดศิลานนท์ รักษาการผู้อำนวยการสายการขาย-ตลาดและสินเชื่อ
นายพานิชย์ กลับแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสายก่อสร้าง

คณะกรรมการ

และผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
ดร.นิวัตน์         สวัสดิ์แก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายประวิทย์    กิจไพศาลรัตนา กรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.มนตรี    โสคติยานุรักษ์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
นายพิริยะ        ธานีรณานนท์ ประธานกรรมการบริหาร
นายภูมิชาย     วัชรพงศ์ กรรมการบริหาร
นายไพบูลย์     หาญวนานนท์ กรรมการบริหาร
นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ กรรมการบริหาร
นายประทัศน์   โอภาสพงศ์ กรรมการบริหาร
นายณัฐศรุทธ์   เกิดศิลานนท์ กรรมการบริหาร
นายพานิชย์      กลับแก้ว กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
รศ.ดร.มนตรี    โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพิริยะ        ธานีรณานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายไพบูลย์     หาญวนานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายประทัศน์   โอภาสพงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายณัฐศรุทธ์     เกิดศิลานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพานิชย์      กลับแก้ว กรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
นายประวิทย์    กิจไพศาลรัตนา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รศ.ดร.มนตรี    โสคติยานุรักษ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายภูมิชาย     วัชรพงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิริยะ        ธานีรณานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
รศ.ดร.มนตรี    โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
นายประวิทย์    กิจไพศาลรัตนา กรรมการธรรมาภิบาล
นายภูมิชาย     วัชรพงศ์ กรรมการธรรมาภิบาล

 ผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
นายพิริยะ        ธานีรณานนท์์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายรณฤทธิ์  ฐิติสุริยารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโส
นายประทัศน์   โอภาสพงศ์ ผู้อำนวยการสายโครงการพิเศษ
นายณัฐศรุทธ์   เกิดศิลานนท์ รักษาการผู้อำนวยการสายการขาย-ตลาดและสินเชื่อ
นายพานิชย์      กลับแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสายก่อสร้าง

บ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศทาวน์เฮ้าส์