คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว กรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานกรรมการบริหาร
นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการบริหาร
นายไพบูลย์ หาญวนานนท์ กรรมการบริหาร
นายพานิชย์ กลับแก้ว กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพิริยะ ธานีรณานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายไพบูลย์ หาญวนานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพานิชย์ กลับแก้ว กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสมนึก แสงอินทร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิริยะ ธานีรณานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา กรรมการธรรมาภิบาล
นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการธรรมาภิบาล

 ผู้บริหารระดับสูง

 

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสมนึก แสงอินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและสนับสนุน
นายพานิชย์ กลับแก้ว ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างและดำเนินการ
นางสาวพรรณลักษณ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักขาย-ตลาดและสินเชื่อ

คณะกรรมการ

และผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
ดร.นิวัตน์         สวัสดิ์แก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายประวิทย์    กิจไพศาลรัตนา กรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.มนตรี    โสคติยานุรักษ์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
นายพิริยะ        ธานีรณานนท์ ประธานกรรมการบริหาร
นายภูมิชาย     วัชรพงศ์ กรรมการบริหาร
นายไพบูลย์     หาญวนานนท์ กรรมการบริหาร
นางสมนึก        แสงอินทร์ กรรมการบริหาร
นายพานิชย์      กลับแก้ว กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
รศ.ดร.มนตรี    โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพิริยะ        ธานีรณานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายไพบูลย์     หาญวนานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสมนึก        แสงอินทร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพานิชย์      กลับแก้ว กรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
นายประวิทย์    กิจไพศาลรัตนา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รศ.ดร.มนตรี    โสคติยานุรักษ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายภูมิชาย     วัชรพงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิริยะ        ธานีรณานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
รศ.ดร.มนตรี    โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
นายประวิทย์    กิจไพศาลรัตนา กรรมการธรรมาภิบาล
นายภูมิชาย     วัชรพงศ์ กรรมการธรรมาภิบาล

 ผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
นายพิริยะ                             ธานีรณานนท์์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสมนึก                             แสงอินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและสนับสนุน
นางพานิชย์                           กลับแก้ว ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างและดำเนินการ
นางสาวพรรณลักษณ์           พูลสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสายการขาย-ตลาดและสินเชื่อ

บ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศทาวน์เฮ้าส์