คณะกรรมการบริษัท


คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว ประธานคณะกรรมการบริษัท
นายแสนผิน สุขี คณะกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
นายไพบูลย์ หาญวนานนท์ คณะกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
นายพิริยะ ธานีรณานนท์ คณะกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
นางสาวบุษกร วงศ์วานิช คณะกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
นางสาวพรรณลักษณ์ พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร


คณะกรรมการบริหาร

 

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายแสนผิน สุขี กรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท
นายไพบูลย์ หาญวนานนท์ กรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท
นางสาวนรินยา ศรีสุวรรณ กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและสนับสนุน
นางสาวพรรณลักษณ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักขาย ตลาดและสินเชื่อ
นายพานิชย์ กลับแก้ว กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างและดำเนินการ

คณะกรรมการ

และผู้บริหาร


คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว ประธานคณะกรรมการบริษัท
นายภูมิชาย วัชรพงศ์ คณะกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
นายไพบูลย์ หาญวนานนท์ คณะกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
นายพิริยะ ธานีรณานนท์ คณะกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
นางสาวบุษกร วงศ์วานิช คณะกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
นางสาวพรรณลักษณ์ พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร


คณะกรรมการบริหาร

 

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท
นายไพบูลย์ หาญวนานนท์ กรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท
นางสมนึก แสงอินทร์ กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและสนับสนุน
นางสาวพรรณลักษณ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักขาย ตลาดและสินเชื่อ
นายพานิชย์ กลับแก้ว กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างและดำเนินการ

บ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศทาวน์เฮ้าส์